avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

Артур Арутюнян

Артур Арутюнян

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

Артур Терегулов

Артур Терегулов

0.00 0.00
avatar

Artem

Artem

0.00 0.00
avatar

Артем Мельницкий

Артем Мельницкий

1.59 6.03
avatar 0.25 2.49
avatar 0.00 0.00
avatar

Артем Жданов

Артем Жданов

0.00 0.00
avatar 0.00 -0.64
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

Артем Торбеев

Артем Торбеев

0.00 2.70
avatar 0.00 0.00