avatar

Dmitriy Zhuravlev

Dmitriy Zhuravlev

0.20 -1.01
avatar 0.20 0.00
avatar 0.19 0.07
avatar

Сергей Осетров

Сергей Осетров

0.18 2.96
avatar

Степан Малых

Степан Малых

0.18 0.00
avatar

Евгений

Евгений

0.18 0.06
avatar

Тот-55

Тот-55

0.17 -1.68
avatar 0.17 1.30
avatar

Igor VV

Igor VV

0.17 1.02
avatar

Artur

Artur

0.17 4.42
avatar

Тимур prn

Тимур prn

0.17 4.07
avatar

Максим Миронов

Максим Миронов

0.17 0.00
avatar

Наиль Сайфетдинов

Наиль Сайфетдинов

0.16 1.08
avatar

Борода

Борода

0.16 -0.03
avatar

frost

frost

0.15 -0.40